Arcous - Όροι καλής Χρήσης Εμπόρων

Όροι Χρήσης 2013 - 14
                

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   


1.    Οι σύνδεσμοι (Links) που παρέχονται στον ιστότοπο από την Arcous και κατευθύνουν την πλοήγησή σας σε τρίτες ιστοσελίδες, έχουν σκοπό μόνον την διευκόλυνσή σας. Η Arcous  δεν επιβλέπουν το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων, δεν έχει κανένα έλεγχο σε αυτές και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και την λειτουργία τους. Η παροχή των συνδέσμων δεν συνιστούν ούτε πρόταση, ούτε έγκριση, ούτε διαφήμιση σχετικά με το περιεχόμενο και την αξιοπιστία αυτών. Η πλοήγηση μέσω των συνδέσμων αυτών σε τρίτες ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη

 

2.    Αν η Arcous θεωρήσει ότι δεν τηρείτε πλήρως και δεν συμμορφώνεστε σε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένου του μέτρου του αποκλεισμού σας από το σύνολο ή μέρος του ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δηλώνετε ρητώς ότι δεσμεύεστε να αποζημιώσετε την Arcous για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, έξοδα, δικαστική δαπάνη προκαλέσετε κατά τη χρήση του ιστοτόπου υπό το δικό σας Όνομα Χρήστη κατά παράβαση της Εθνικής Νομοθεσίας ή των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

3.    Παρά το γεγονός ότι η Arcous καταβάλλει κάθε προσπάθεια με σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν το περιεχόμενό του δεν είναι για οποιοδήποτε λόγο διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για λόγους είτε τεχνικών προβλημάτων είτε συντήρησης και για κάθε άλλη εύλογη αιτία. Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών και του υλικού που παρέχονται στο ιστότοπο αυτό είναι ένα από τα κύρια μελήματα της Arcous. Η παροχή των πληροφοριών προς τους επισκέπτες αποσκοπεί στο να παράσχει μια γενική εικόνα και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έμμεση ή άμεση υπόδειξη/σύσταση και ούτε αποσκοπεί στην κάλυψη κάποιας συγκεκριμένης ανάγκης των επισκεπτών. Κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών αν στηρίχθηκαν σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό ή επιχειρηματικό επίπεδο στις πληροφορίες αυτές. Η Arcous καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν το περιεχόμενο του ιστοτόπου διαφυλαγμένο από ιούς και και κακόβουλο λογισμικό. Συνίσταται όμως η χρήση σχετικού αντιβιοτικού προγράμματος για την ασφάλεια των επισκεπτών, στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας και παρά την δική μας επιμέλεια και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, παρεισφρήσει κακόβουλο λογισμικό ή ιός.

 

4.    Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας Arcous δηλώνει αποδοχή των όρων που αναφέρονται στο παρόν. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας

 

5.    Ο διαφημιζόμενος  δικαιούται να συναλλάσσεται με την Arcous για την απόκτηση των προσφορών σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρόγραμμα.

 

6.    Η Arcous διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση οποιασδήποτε καταχώρησης που δεν ανταποκρίνεται στην αισθητική της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, ή αντιτίθεται στις αρχές και τα συμφέροντα της Arcous.

 

7.    Το Διαφημιστικό Υλικό σε καμία περίπτωση δε πρέπει να περιέχει μηνύματα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά και προσβλητικά και δε πρέπει να προσβάλει κανένα δικαίωμα οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων για προστασία των προσωπικών δεδομένων) και σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

 

8.    Η Arcous ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία εγγύηση παρέχει σχετικά α) Για την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής καμπάνιας και β) Καταγγελίες τρίτων που θα αφορούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν ισχυριστούν ότι κάνει χρήση ο διαφημιζόμενος.

 


9.    Ο Διαφημιζόμενος ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ότι παραχωρεί στην Arcous την άδεια να προβάλλει και να αναπαράγει όλο ή μέρος των δικτυακών τόπων που συνεργάζεται που ενδεχομένως περιέχουν μέρος ή όλο το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων του διαφημιζόμενου στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας ή προβολής για διαφημιστικούς λόγους της ίδιας της Arcous ή των δικτυακών τόπων που συνεργάζεται αλλά και του διαφημιστικού υλικού που φιλοξενείται στους δικτυακούς τόπους που συνεργάζεται τη μετάδοση και φιλοξενία των οποίων έχει επιμεληθεί η Arcous.

 

10.    Η Arcous δεν μπορεί να εγγυηθεί για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επαγγελματιών.

 

11.    Η Arcous δεν θα ευθύνεται έναντι στον Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

 

12.    Η καταχώρηση των στοιχείων-φωτογραφιών και γενικώς οποιονδήποτε στοιχείων έχουν εγκριθεί από την Arcous και ενημερωθεί εγγράφως με φαξ ή με e-mail στο διαφημιζόμενο θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μετά το πέρας τριών (3) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση.

 

 Επικοινωνία Διαφήμισης

 

VENETA CUCINEbl   designshop          
               
όλοι οι προμηθευτές