smoll-banner--2

Arcous - Όροι καλής Χρήσης Μελετητών

Όροι Χρήσης 2013 - 14
                

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

1.    Ο χρήστης αφού εισάγει τα στοιχεία του, αποδέχεται τους όρους και πατά «Εγγραφή». Μετά από αυτά ισχύει μια δεσμευτική συμφωνία ιδιότητας μέλους, το περιεχόμενο της οποίας είναι όπως καθορίζεται σε αυτούς τους όρους.

 

2.    Θα διαφυλάξετε την ασφάλεια του Ονόματος Χρήστη σας και ότι είστε πλήρως υπεύθυνος για κάθε χρήση που γίνεται υπό την σύνδεση με αυτό.

 

3.    Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε άμεσα την Arcous αν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε μη νόμιμη χρήση του Ονόματος Χρήστη σας και του Κωδικού πρόσβασής σας αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην Arcous.

 

4.    Θα επιβεβαιώνετε κάθε φορά που κάνετε χρήση του ιστοτόπου την Έξοδό σας (Sign out) από αυτόν.

 

5.    Τα στοιχεία σας είναι αληθή, ακριβή πλήρη και ισχύουν κατά την ημερομηνία της εγγραφής σας

 

6.    Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε την Arcous στην περίπτωση που μεταβληθεί κάποιο στοιχείο για να γίνει η σχετική ενημέρωση.

 

7.    Κατά την εγγραφή σας, σας παρέχεται ένα Όνομα Χρήστη ( User name ) και ένα Κωδικός Πρόσβασης ( Password ). Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε μόνον εσείς και ο διαμοιρασμός τους και η χρήση τους από άλλους απαγορεύεται ρητώς. Σε κάθε περίπτωση ευθύνεστε προσωπικά για κάθε ανάρτηση και ενέργεια που γίνεται υπό το δικό σας Όνομα Χρήστη.

 

8.    Αν η Arcous θεωρήσει ότι δεν τηρείτε πλήρως και δεν συμμορφώνεστε σε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένου του μέτρου του αποκλεισμού σας από το σύνολο ή μέρος του ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δηλώνετε ρητώς ότι δεσμεύεστε να αποζημιώσετε την Arcous για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, έξοδα, δικαστική δαπάνη προκαλέσετε κατά τη χρήση του ιστοτόπου υπό το δικό σας Όνομα Χρήστη κατά παράβαση της Εθνικής Νομοθεσίας ή των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

9.    Παρά το γεγονός ότι η Arcous καταβάλλει κάθε προσπάθεια με σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν το περιεχόμενό του δεν είναι για οποιοδήποτε λόγο διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για λόγους είτε τεχνικών προβλημάτων είτε συντήρησης και για κάθε άλλη εύλογη αιτία. Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών και του υλικού που παρέχονται στο ιστότοπο αυτό είναι ένα από τα κύρια μελήματα της Arcous. Η παροχή των πληροφοριών προς τους επισκέπτες αποσκοπεί στο να παράσχει μια γενική εικόνα και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έμμεση ή άμεση υπόδειξη/σύσταση και ούτε αποσκοπεί στην κάλυψη κάποιας συγκεκριμένης ανάγκης των επισκεπτών. Κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών αν στηρίχθηκαν σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό ή επιχειρηματικό επίπεδο στις πληροφορίες αυτές. Η Arcous καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν το περιεχόμενο του ιστοτόπου διαφυλαγμένο από ιούς και και κακόβουλο λογισμικό. Συνίσταται όμως η χρήση σχετικού αντιβιοτικού προγράμματος για την ασφάλεια των επισκεπτών, στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας και παρά την δική μας επιμέλεια και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, παρεισφρήσει κακόβουλο λογισμικό ή ιός. Επειδή το περιεχόμενο του ιστοτόπου άπτεται της αρχιτεκτονικής, το Υλικό Arcous φέρει εγγενή χαρακτηριστικά τέχνης. Ως τέχνη το Υλικό Arcous μπορεί ενδεχομένως να εκφράζει προσωπικές απόψεις των πνευματικών δικαιούχων και δημιουργών, (ιδεολογίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.λ.π.) Ως εκ τούτου αν θεωρείτε ότι μπορεί να προσβληθεί το θρησκευτικό, εθνικό σας συναίσθημα ή παρόμοιο αγαθό, παρακαλείσθε να προηγηθείτε εκτός του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση αποδέχεστε ότι παραιτείστε ρητώς από οιαδήποτε αξίωση (αστική ή ποινική) και δικαίωμα που να πηγάζει από την ανωτέρω προσβολή.

 

10.    Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας Arcous δηλώνει αποδοχή των όρων που αναφέρονται στο παρόν. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας

11.    Η Arcous ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία εγγύηση παρέχει σχετικά α) Για την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής καμπάνιας και β) Καταγγελίες τρίτων που θα αφορούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν ισχυριστούν ότι κάνει χρήση ο διαφημιζόμενος.

 

12.    Ο Διαφημιζόμενος ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ότι παραχωρεί στην Arcous την άδεια να προβάλλει και να αναπαράγει όλο ή μέρος των δικτυακών τόπων που συνεργάζεται που ενδεχομένως περιέχουν μέρος ή όλο το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων του διαφημιζόμενου στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας ή προβολής για διαφημιστικούς λόγους της ίδιας της Arcous ή των δικτυακών τόπων που συνεργάζεται αλλά και του διαφημιστικού υλικού που φιλοξενείται στους δικτυακούς τόπους που συνεργάζεται τη μετάδοση και φιλοξενία των οποίων έχει επιμεληθεί η Arcous.

 

13.    Η Arcous δεν θα ευθύνεται έναντι στον Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

 

14.    Στην κατηγορία ‘’Μελετητές’’ απαγορεύεται ρητώς από την Arcous η εγγραφή οιονδήποτε δεν έχει συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία αυτών. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων/εγγραφών θα γίνεται άμεση διαγραφή των καταχωρημένων στοιχείων, από τη διεύθυνση της Arcous χωρίς να φέρει καμία ευθύνη.

 

 

 

Αν συμφωνείτε με τους Όρους κάντε την εγγραφή σας εδώ

VENETA CUCINEbl   designshop          
               
όλοι οι προμηθευτές